Kallelse till årsstämma i Vita Nova Ventures AB

Aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ), org. nr. 556652-6835, kallas till årsstämma torsdagen den 24 april 2008 kl.16.00 i bolagets lokaler på Haraldsgatan 5 i Göteborg.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 18 april 2008, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast kl. 12.00 fredagen den 18 april 2008.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos VPC AB senast fredagen den 18 april 2007 och bör begäras i god tid före detta datum.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per e-post till info@vnv.se eller per post till Vita Nova Ventures AB, Att: Ulrika Stenson, Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande biträde/n.

Vid deltagande genom ombud, ska ombudet till stämman medta skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt, vilken inte får vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska ombudet till stämman också medta kopia av registreringsbevis för den juridiska personen.

För agenda och beslutsförslag se kallelse till årstämma 2008 i pdf .
Kräver adobe reader  (öppnas i nytt fönster)

Göteborg i mars 2008
Vita Nova Ventures AB (publ)
Styrelsen

Tillbaka